Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a Nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady (EU) . Kupující uzavřením smlouvy bere na vědomí, že osobní údaje, které poskytl při plnění smlouvy jsou po nezbytně nutnou dobu evidovány v databázi prodávajícího a že může využít následujících práv souvisejících s ochranou osobních údajů.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.